ویژگی هدایای تبلیغاتی کتب


در کتاب های نفیس به جز کیفیت مطالب درج شده در کتاب، کیفیت و چاپ این نوع کتاب ها جهت هدیه دادن بسیار مهم می باشد. عدم حس کردن بو نسبت به کاغذ این نوع کتاب ها معیار مناسبی جهت تشخیص کیفیت مرکب کتاب نفیس می باشد. صحافی تمیز و بادوام، وضوح، درخشندگی و ثبات چاپ نیز از دیگر معیارهای تشخیص یک کتاب نفیس است. از هدایای تبلیغاتی نفیس که عموماً به گروه خاصی از افراد داده می شود، می توان به کتب نفیس اشاره نمود. کمترین و کوچکترین مشکل و ایرادی که در صحافی دیده شود موجب کاهش ارزش ظاهری کتاب نفیس گردد.