ویژگی لیوان تبلیغاتی کاغذی

 

لیوانهای تبلیغاتی که به صورت کاغذ طراحی و تولید میشود دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشد. مشخصات ظاهری لیوانهای تبلیغاتی موجب میشود که آنها در گروههای مختلفی قرار گیرند. لیوانهای تبلیغاتی که به صورت کاغذ تولید میشوند، جهت نوشیدن انواع نوشیدنیهای گرم و سرد در نظر گرفته شده است با این تفاوت که در هنگام نوشیدن مایعات داغ، به دلیل کاغذی بودن جنس لیوان تبلیغاتی، باید مراقبت بیشتری نسبت به لیوانهای پلاستیکی یا سرامیکی داشت.